02188873011 |
برند ها
استیل البرز
اخوان جم
کن

سینک ظرفشویی

فروش انواع سینک ظرفشویی ایرانی و خارجی
لیست قیمت انواع سینک ظرفشویی
عرضه مستقیم محصولات اخوان ، لوازم خانگی کن ، استیل البرز
سینک مورد نظر خود را بر اساس نوع سینک توکار ، روکار
جنس سینک شیشه ای، استیل انتخاب نمایید
آخرین لیست قیمت سینک های آشپزخانه که از طرف تولید کننده ها ارایه شده است مشاهده فرمایید


سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 1

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 1

توکار فانتزی - توکار

50* CM 62
قیمت لیست : 2122000 ریال
قیمت : 1655000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 2

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 2

توکار فانتزی - توکار

50*62 CM
قیمت لیست : 3196000 ریال
قیمت : 2493000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 4

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 4

توکار فانتزی - توكار

50*100 CM
قیمت لیست : 3755000 ریال
قیمت : 2929000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 6

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 6

توکار فانتزی - توکار

50*116 CM
قیمت لیست : 4096000 ریال
قیمت : 3195000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 6-SD

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 6-SD

توکار فانتزی - توکار

50*116 CM
قیمت لیست : 4096000 ریال
قیمت : 3195000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل جدید 6

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل جدید 6

توکار فانتزی - توکار

50*116 CM
قیمت لیست : 3853000 ریال
قیمت : 3005000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 8

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 8

توکار فانتزی - توکار

50*100 CM
قیمت لیست : 4669000 ریال
قیمت : 3642000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 10

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 10

توکار فانتزی - توکار

50*100 CM
قیمت لیست : 3363000 ریال
قیمت : 2623000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 12

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 12

توکار فانتزی - توکار

50*100 CM
قیمت لیست : 4368000 ریال
قیمت : 3407000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 14

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 14

توکار فانتزی - توکار

50*80 CM
قیمت لیست : 3068000 ریال
قیمت : 2393000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 15

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 15

توکار فانتزی - توکار

50*80 CM
قیمت لیست : 3495000 ریال
قیمت : 2726000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 16

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 16

توکار فانتزی - توکار

50*138 Cm
قیمت لیست : 4735000 ریال
قیمت : 3693000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 18

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 18

توکار فانتزی - توکار

44*120 Cm
قیمت لیست : 3685000 ریال
قیمت : 2874000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 19

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 19

توکار فانتزی - توکار

50*120 CM
قیمت لیست : 3704000 ریال
قیمت : 2889000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 20

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 20

توکار فانتزی - توکار

55 CM
قیمت لیست : 2409000 ریال
قیمت : 1927000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 21

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 21

توکار فانتزی - توکار

43 CM
قیمت لیست : 1313000 ریال
قیمت : 981000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 23

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 23

روکار فانتزی - روكار

100*60 CM
قیمت لیست : 4026000 ریال
قیمت : 3140000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 25

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 25

روکار فانتزی - روكار

60*120 CM
قیمت لیست : 4398000 ریال
قیمت : 3430000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 25-CR

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 25-CR

روکار فانتزی - روكار

60*120 CM
قیمت لیست : 4398000 ریال
قیمت : 3430000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 29

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 29

روکار فانتزی - روكار

60*100 CM
قیمت لیست : 4393000 ریال
قیمت : 3427000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 31

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 31

روکار فانتزی - روكار

50*80 CM
قیمت لیست : 3166000 ریال
قیمت : 2469000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 32

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 32

روکار فانتزی - روكار

50*80 CM
قیمت لیست : 3600000 ریال
قیمت : 2808000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 33

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 33

روکار فانتزی - روكار

60*140 CM
قیمت لیست : 4960000 ریال
قیمت : 3869000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 35

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 35

روکار فانتزی - روكار

60*120 CM
قیمت لیست : 4001000 ریال
قیمت : 3121000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 36

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 36

روکار فانتزی - روكار

50*120 CM
قیمت لیست : 3777000 ریال
قیمت : 2946000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 37

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 37

روکار نیمه فانتزی - روکار

50*100 CM
قیمت لیست : 2027000 ریال
قیمت : 1581000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 38

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 38

روکار نیمه فانتزی - روکار

60*100 CM
قیمت لیست : 2172000 ریال
قیمت : 1694000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 39

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 39

روکار نیمه فانتزی - روکار

50*120 CM
قیمت لیست : 1960000 ریال
قیمت : 1529000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 40

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 40

روکار نیمه فانتزی - روکار

60*120 CM
قیمت لیست : 222400 ریال
قیمت : 173000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 41

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 41

روکار فانتزی - روكار

60*100 CM
قیمت لیست : 4686000 ریال
قیمت : 3655000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 43

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 43

توکار فانتزی - توکار

50*80 CM
قیمت لیست : 4250000 ریال
قیمت : 3315000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 44

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 44

توکار فانتزی - توکار

50*100 CM
قیمت لیست : 4695000 ریال
قیمت : 3662000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 47

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 47

توکار فانتزی - توکار

50*100 CM
قیمت لیست : 4459000 ریال
قیمت : 3478000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 49

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 49

توکار فانتزی - توکار

50*116 CM
قیمت لیست : 4818000 ریال
قیمت : 3758000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 51

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 51

روکار نیمه فانتزی - روکار

50*150 CM
قیمت لیست : 2456000 ریال
قیمت : 1916000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 52

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 52

روکار نیمه فانتزی - روکار

60*150 CM
قیمت لیست : 2711000 ریال
قیمت : 2115000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 53

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 53

روکار فانتزی - روكار

50*120 CM
قیمت لیست : 3774000 ریال
قیمت : 2944000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 55

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 55

روکار فانتزی - روكار

50*120 CM
قیمت لیست : 4607000 ریال
قیمت : 3593000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 57

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 57

روکار فانتزی - روكار

60*150 CM
قیمت لیست : 5313000 ریال
قیمت : 4144000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 59

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 59

روکار فانتزی - روكار

50*100 CM
قیمت لیست : 3685000 ریال
قیمت : 2874000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 60

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 60

روکار فانتزی - روكار

50*120 CM
قیمت لیست : 4150000 ریال
قیمت : 3237000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 61

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 61

روکار فانتزی - روكار

60*150 CM
قیمت لیست : 5024000 ریال
قیمت : 3919000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 65

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 65

توکار فانتزی - توکار

50*84 CM
قیمت لیست : 3832000 ریال
قیمت : 2989000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 67

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 67

توکار فانتزی - توکار

50*84 CM
قیمت لیست : 4257000 ریال
قیمت : 3320000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 69

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 69

روکار فانتزی - توکار

50*84 CM
قیمت لیست : 4257000 ریال
قیمت : 3320000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 71

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 71

توکار فانتزی - توکار

50*84 CM
قیمت لیست : 4263000 ریال
قیمت : 3184000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 72

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 72

توکار فانتزی - توکار

50*120 CM
قیمت لیست : 3893000 ریال
قیمت : 3037000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 73

سینک ظرفشویی اخوان جم مدل 73

توکار فانتزی - توکار

50*100 CM
قیمت لیست : 3694000 ریال
قیمت : 2881000 ریال
برند ها
انواع و دسته بندی ها
جستجوی پیشرفته
  • انتخاب برند
  • استیل البرز
  • اخوان جم
  • کن
  • انتخاب نوع
  • روکار
  • توکار
  • زیر صفحه ای
  • حدکثر قیمت(ریال)